За нас

Заштитата на животната средина и природата бара не само ангажман на политики, научни институции, луѓе него и технолошки решенија од таа свера. Иако во светот постојат повеќе компании кои работат на решавање на овој глобален проблем, во делот на југоисточна Европа постои само една која што е лидер во оваа област а тоа е компанијата TEHNIX д.о.о. со седиште во долни Краљевац Р. Хрватска.
Со своето 20 год. искуство во проектирање, производство, и инсталирање на разновидна опрема и постројќи во решавање на проблемите за:

  • -Mенаџирање и третман на одпадни води
  • -Управување со комунален цврст и неопасен отпад како и други видови на отпад вклучувајки го и опасниот отпад
  • -Опрема и постројки за управување со нафтени деривати
  • -Контејнерски населби, типски и специјални контејнери
  • -Специјални производи, опрема и постројки
 •  

Република Македонија како земја со статус кандидат за ЕУ не само што треба да го поистоветува  своето законодавство туку во наредниот период ќе треба да се посвети внимание и решавање на проблемите од областа на заштита на животната средина и природа. Бидејќи во нашата земја барем во досегашниот период не постоеше компанија со таков капацитет, се појави потреба за отварање на ќерка фирма  на фирмата TEHNIX д.о.о  со седиште во Скопје. После неколку средби и контакти со претседателот на компанијата ТEHNIX господниот Џуро Хорват се постигна оваа цел. На 29.05.2012 год. Претседателот на компанијата TEHNIX со своите соработници учествуваше  на свеченото отварање на канцеларијата на TEHNIX Скопје со што и официјално почна со работа оваа компанија и во Македонија. Се очекува во наредниот период истата да почне да се развие имплементирајќи ги сите стандарди воспоставени од компанијата мајка со единствена цел да даде решенија во решавање на еколошките проблеми во Македонија и надвор од нејзините граници.

Цели на компанијата

 

Обезбедување квалитетни производи, постројки, опрема за решавање на проблемите од областа на третирањето на отпадните води, сите видови на отпад како и постигнување на максимално задовослтво кај купувачите и клиентите на TEHNIX, почитувајки ги сите стандарди што ги поседува компанијата TEHNIX.

Управител на компанијата TEHNIX Скопје 

Сефедин Мустафовиќ

 

Ние знаеме кај сме и каде одиме. Заедно ќе ги постигнеме целите кои ги сакаме!

TEHNIX 2012-HR-26

TEHNIX 2012-HR-27TEHNIX 2012-HR-28TEHNIX 2012-HR-29TEHNIX 2012-HR-30TEHNIX 2012-HR-32TEHNIX 2012-HR-35TEHNIX 2012-HR-37

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.