Автоматска балирачка преса- Tehnix APB 50 i APB 100
Автоматска преса за бали од 50т и 100т со комплетна автоматика Печати

Работата на пресата е комплетно самостојна. Пресување на една бала трае околу 10 мин. Гаранција на пресата со транспорт е 12 месеци. Осигурен сервис и резервни делови. Добри услови на понуда и долг век на траење.

РЕЦИКЛАЖА - ИДНИНА НА ЕКОЛОГИЈАТА!

Хартијата можеме да ја рециклираме најмалку 10 пати!

Околу 50% сегашна депонија е хартија!
Ја растеретуваме депонијата од хартија, створуваме профит и бизнис !
Ги чуваме шумите, ја собираме искористената хартија, балираме и рециклираме!

Тип на преса

APB - 50

APB - 100

Сила (V/kW)

380 V / 15 kW

  380 V/30 kW

Потисок (Тона)

50 t

Притисок во хидрауличниот систем (bar)

od 180 - 200 bar

  od 180 - 200 bar

Број на жици за врзување

4

 4

Димензија на бала (DxŠxV, mm)

900x900x1200-2400
(Можност за подесување на должина на бала)

  800x1000x1200-2400
(Можност за подесување на должина на бала)

Димензија на преса (DxŠxV)

6000x1600x1900

  7000x2000x4000