Дводелни пресконтејнери - роло
Хидраулична преса - стационарна и ролоконтејнер - затворени 32м³ Печати

Современи комунални уреди Tehnix за собирање и тампонирање на отпадоци од хратоја, картон, пластика и други секундарни сировини.
Големи заштеди во транспортот и  оптеретување депонија. Тампонирањето за рециклажа го намалува волуменот за 10 пати. Чуваме околина и ги штитиме шумите.
Стационарната преса е сместена кај корисникот, а контејнерот се менува полно за празно.
Основна порака за користење отпад:
-Намален трошок одвезување и депонирање!
-Зголемете го вашиот пригод користејки Tehnix преси и продажба на секундарни сировини!

Складна и цврста конструкција е цел на производот прилагодена за лесно послужување.

Едноставно управување со пресите, вградена временска регулција на пресување. Идеално конструкционо решение за сервисирање и одржување на погонскиот дел на пресата. Висок квалитет на делови и опрема. Осигуран сервис и резервни делови!

 

Страндардни димензии на пресконтејнерот Дневна потрошувачка cca 5 kWh

Тип на уред

Волумен

Димензии на ролоконтејнерот

Димензии на преса

Инсталирана силина Сила на пресување
DPKH-32/DPKP-32 32 m³ 6300x2360x2680 1600x1700x1600

5,5 kW/7,5 kW

до 350 kN
Надградбите се испитани и хомогирани од инстутот за возила, со потполна потребна документација.
Tehnix проектира, производи, испорачува, сервисира и рециклира!
Најдобри пресконтејнери типични димензии прилагоднеи на возилата према DIN Стандарди!

               

 

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.