Специјални сепаратори
Наменето за водно заштитени места- одвојувачи на талог, масла и масти Печати

Двоѕидни сепаратори со ситем за контрола за откривање на оптеретеност

Производите се према EN 858-1 со интегриран таложник, конструкцијата према EN 12285.

Намена:  За прочистување од мрсна дождовница, процесни и технолошки води со проток од 1,5 до 300 л/с!

Начин на вградување: Во земја, се ископува јама на длабочина h+20cm, се планира димензијата на земјата L+B на припремена рамна бетонска плоча се спојуваат   PVC-цевките  со гумените спојки на влез и излез. Морално е да се напуни сепараторт со вода до висина на излезотa. Да се проверат спојките да не пропуштаат. Да се наполни и порамни теренот а површината на теренот да се прилагоди на околината! Да се осигура пристап до сепараторт!

Начин на одржување: Да се направи договор со овластениот  собирач на опасниот материја (масло, масти и др.). Да се празни сепараторот од масло и масти по потреба и да се згрижи спрописно според законот за опасен отпад. За поголеми капацитети проектираме сепаратори со By-pass или специјални изведби.

 

specsep-slika6

Стандардни димензии на специјалните сепаратори

Тип на сепаратор
Волумен(l)

Должина
L (mm)

Ширина
B (mm)

Висина
H (mm)
Вкупна висина
h
Влез
U (mm)
Излез
I (mm)
Цевка
ØD
Проток
Q (l/s)

M .K.
(mm)

5000 l 2820 1600 1700 2400 1100 1200 Ø200 20 1770
10000 l 5350 1600 1700 2400 1150 1300 Ø300 40 4290
16000 l 8750 1600 1700 2400 1150 1300 Ø300 50 7135
20000 l 6960 2000 2150 2850 1150 1300 Ø300 75 5395
25000 l 8540 2000 2150 2850 1200 1400 Ø400 100 7005
30000 l 10120 2000 2150 2850 1200 1400 Ø400 150 8615

 

Напомена: Длабочината на влезната цевка U се менува со висина X  која ја одредува нарачетолот. 

 

 Тогаш се за истата мера менува и длабочината на вилираната подлога h. Стандардно се вградуваат капаци од типот ТЕHNIX за сепаратортие од носивост од 50, 150, 250 i 400 kN.

 

Конструкција: Основни материјал Č.0361,  заштитен со специјална боја, спојни цевоводи (влез-излез) INOX.

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.