Хемиско прочистување на технолошки отпадната вода
Неутрализација, флокулација, коагулација Печати

Неутрализатор е уред кој е наменет за корекција на PH-вредноста во водата кои се предвидени за испуст во состав за одвод како завршна фаза на обработка. Исто така уредот е проектиран да може да биде еден сегмент во состав на прочистување на вода.

Опремата во уредот овозможува комплетно автоматска работа, а секое одстапување на PH-факторот во обработената течно се бележи на подвижна хартиена лента која е сместена во управувачкиот ормар. Во внатрешноста на управувачкиот ормар сместен е трансмитер (микропроцесор) кој ја управува сондата, до пумпите и мешалицата. Програмирањето  и поставувањетп на трансмитерот  го врши TEHNIX д.о.о. Во случај по потреба за управување со пумпите, мешалиците можно е и аналогно со помош на 1 0 2 преклопка сместена на вратите на управувачкиот ормар.

kemijsko-slika1

kemijsko-slika4

Уред за неутрализација „Тип TEHNIX“ проектиран према зададени оптеретувања и можост за смештај на уредот

Компактни самостојни единици со цела потребна управувачка и мерна опрема за хемиска обработка на вода.

kemijsko-slika5

За сите решенија технички консултирај се со TEHNIX

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.