Опрема со сепаратори
Избор на опрема према условите на користење или сепарирање Печати

Таложници и подни сифони се вградуваат во состав со одводот пред сепараторот

Подни решетки разни димензии, поцинкувани

Таложник со монтажна подна решетка!
Ширина на решетка: 200, 250, 300 и  350мм.
Висина е иста како и ширина. Вградена подна решетка поцинкувана.

Подни сифони Ø500/Ø160, Ø320/Ø110.
Подните сифони се вградуваат во бетонска или асфалтна подлога.

Сифонски сепаратори
Се вградуваат кај мала котлара или гаража

Eco-Logic System, LLC-  Состав за упивање маснотии во сепараторот

separator-oprema-slika5

 

 

SmartSpong® Passive Skimmer внатрешно маслено-воден сепаратор смалува трошкови во одржување, го унапредува квалитетот на ефлуентата, го продолжува векот на траење на самиот сепаратор и .... штеди пари!

 

 

 

Уреди за автоматско, континуирано вадење на маснотии

Вадење на маснотии од сепаратор, цистерни, технолошки јами...
Капацитет од 1 до 5 л/мин.
Сила 0,5 kW

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.