Сепаратори на проток од 1,5l до 40l/sec
Одвојувач на талог, масло и маснотии Печати

Производите се према EN 858-1 со интегриран таложник

Намена: За прочистување од мрсна дождовница, процесна и технолошка вода со проток од 1,5 до 40 л/с!

Начин на вградување: Во земја, се ископува јама на длабочина h+20 cm, се планира димензијата на земјата L+B, на припремена бетонска подлога со дебелина од 20цм или над тоа. По местењето на сепараторот на бетонската подлога се спојуваат   PVC-цевките  со гумените спојки на влез и излез. Морално е да се напуни сепараторт со вода до висина на излезотa. Да се проверат спојките да не пропуштаат. Да се наполни и порамни теренот а површината на теренот да се прилагоди на околината! Да се осигура пристап до сепараторт!

Начин на одржување: Да се направи договор со овластениот  собирач на опасниот материја (масло, масти и др.). Да се празни сепараторот од масло и масти по потреба и да се згрижи спрописно според законот за опасен отпад. За поголеми капацитети проектираме сепаратори со By-pass или специјални изведби.

separator5shema-hr

СТАНДАРДНИ ДИМЕНЗИИ НА МАЛИ СЕПАРАТОРИ
Тип на сепаратор
Волумен(l)
Должина
L (mm)
Ширина
B (mm)
Висина
H (mm)
Вкупна висина h Влез
U (mm)
Излез
I (mm)
Цевка
ØD
Проток
Q (l/s)
800 l 1500 750 800 1300 620 675 Ø100 1,5
1200 l 1500 850 1000 1500 620 675 Ø100 2,2
2000 l 2000 1000 1100 1600 635 700 Ø100 3,0
2500 l 2500 1000 1200 1700 670 750 Ø125 6,0
3500 l 2750 1100 1200 1950 910 990 Ø150 10,0
5000 l 3000 1250 1300 2050 950 1050 Ø200 20,0
6000 l 3500 1300 1350 2100 1000 1125 Ø250 30,0
10000 l 4500 1500 1500 2250 1000 1125 Ø300 40,0
20000 l 6000 2000 2000 2750 1115 1270 Ø300 80,0

Напомена: Длабочината на влезната цевка U се менува висина X која ја одредува нарачателот.  Тогаш се за истата мера менува и длабочината на вилираната подлога h. Стандардно се вградуваат капаци од типот ТЕHNIX за сепаратортие од носивост од 50, 150, 250 i 400 kN.

Конструкција: Основни материјал Č.0361,  заштитен со специјална боја, спојни цевоводи (влез-излез) INOX.Комплетниот состав е целосно безбеден и атестиран. БР. 2486/96. За сите нејаснотии обратете се кај произведителот SEPERATORA.

 

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.