Биоротори контејнерски тип
За водозаштитени места Печати

КОНТЕЈНЕРСКИ БИОРОТОР со голема мобилност е наменет зџа прочистување на отпадни санитарно води од работни кампови, привремени и други населби кои се од мобилен тип, односно кое по некој период постоење и користење  се селат на друга локација. Едноставна е за демонтажа, транспортм и наново монтирање со гаранција  со минимални трошкови, а воедно и максимална претпазливост за околината. Контејнерот се поставува на нивелирана цврста површина, и не е потребна градежна дозвола.

 

© 2012 www.tehnix.mk сите права се задржани. Дизајнирано од Cube Systems.